Art. 27. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 27. § 1. Członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach
określonych w art. 24 § 1. O wyłączeniu tego członka w przypadkach określonych
w art. 24 § 3 postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego
stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.
§ 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od
udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli
brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem.
§ 2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się
niezdolny do podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 26 § 2.
§ 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego
członków nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji
publicznej, w drodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium
odwoławcze.
Art. 27a. (uchylony)

Następne Artykuły

Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek

Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi
o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne –
również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Art. 30. § 1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia
się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.
§ 2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają
przez swych ustawowych przedstawicieli.
§ 3. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub
statutowych przedstawicieli.
§ 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie
zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej
strony wstępują jej następcy prawni.
4a. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych,
wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa strony, w razie jej śmierci w toku postępowania, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem
strony, na jej miejsce wstępuje zarządca sukcesyjny. W przypadku wygaśnięcia
zarządu sukcesyjnego do postępowania toczącego się z udziałem zarządcy
sukcesyjnego na jego miejsce wstępują następcy prawni zmarłego.>
§ 5. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby
sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony
przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby
występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym
interes społeczny.
§ 1a. Organizacja społeczna, o której mowa w § 1, może brać udział w
postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z
terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z
terytorium RP – za zgodą strony w imieniu i na rzecz której występuje w
postępowaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za
uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu
organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia
postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej
służy zażalenie.
§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.
§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie
dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może
ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele
statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny.
§ 5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach
strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi
swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu
statutowego.
§ 6. (uchylony)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu
elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca
podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz
odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu
strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów
wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu
elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując
odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Odpisy
pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie
uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać
pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik
strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania
w imieniu strony.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?