Art. 268. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 268. (uchylony)
Art. 268a. Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie
pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu
w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów
dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z
oryginałem.

Następne Artykuły

Art. 269. Decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne
uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej
decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie
została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia
skargi.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?