Art. 261. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 261. § 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów
postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ
administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia
tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż
czternaście dni.
§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie
podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.
§ 4. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności:
1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub
wzgląd na ważny interes strony;
2) jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin
zawity;
3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Następne Artykuły

Art. 262. § 1. Stronę obciążają te koszty postępowania, które:
1) wynikły z winy strony;
2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają
z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać
od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów
postępowania.

Art. 263. § 1. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne
należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56,
koszty spowodowane oględzinami na miejscu, koszty doręczenia stronom pism
urzędowych, a także koszty mediacji.
§ 2. Organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania
także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy.
Art. 263a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w
drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie
postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc
pod uwagę rodzaj sprawy oraz sprawny przebieg mediacji, a także niezbędne wydatki
związane z prowadzeniem mediacji.

Art. 264. § 1. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej
ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane
do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
§ 1a. Jeżeli w sprawie została przeprowadzona mediacja, organ administracji
publicznej, niezwłocznie po doręczeniu protokołu z przebiegu mediacji, wydaje
postanowienie w sprawie ustalenia wysokości kosztów mediacji.
§ 2. Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do
ich poniesienia służy zażalenie.

Art. 265. Wszelkie nieuiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz
inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Art. 266. Pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania
strony (art. 56 § 1) obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów. Orzekanie
i ściąganie należności od tego pracownika następuje w trybie administracyjnym.

Art. 267. W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat,
kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji
publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów
i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów
o tych opłatach.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?