Art. 260. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 260. (uchylony)
Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom
innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na zasadach
określonych w tych przepisach.
§ 2. Organ administracji publicznej udziela pomocy z urzędu albo na wniosek.
Pomoc ta obejmuje w szczególności udostępnianie informacji o okolicznościach
faktycznych i prawnych oraz wykonywanie czynności procesowych w ramach
pomocy prawnej.
§ 3. Właściwość organów w przedmiocie udzielenia pomocy ustala się na
podstawie przepisów kodeksu, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej nie stanowią
inaczej.
§ 4. Organ administracji publicznej udzielający pomocy zawiadamia o udzieleniu
pomocy podmiot, którego pomoc dotyczy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.
Art. 260b. § 1. Wniosek o udzielenie pomocy podlega rozpatrzeniu, jeżeli
zawiera uzasadnienie i został sporządzony w języku urzędowym Unii Europejskiej.
§ 2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, organ administracji publicznej
wzywa organ wnioskujący do ich uzupełnienia w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia wezwania.
§ 3. Jeżeli organ wnioskujący nie uzupełni w terminie braków formalnych lub
brak jest podstaw prawnych do udzielenia pomocy, wniosek o udzielenie pomocy nie
podlega rozpatrzeniu i jest zwracany organowi wnioskującemu.
§ 4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie wynikającym z przepisów prawa
Unii Europejskiej, a jeżeli brak jest takiego terminu – bez zbędnej zwłoki.
Art. 260c. § 1. Organy administracji publicznej zwracają się o pomoc do
organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organów administracji
Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na zasadach
określonych w tych przepisach.
§ 2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera uzasadnienie. Jeżeli wniosek jest
kierowany do organów administracji Unii Europejskiej, sporządza się go w języku
urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli jest kierowany do organów innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, tłumaczy się go na język uzgodniony przez
zainteresowane organy.
Art. 260d. Informacje między organami administracji publicznej są
przekazywane w szczególności drogą elektroniczną.
Art. 260e. Zasady ponoszenia kosztów udzielenia pomocy regulują przepisy
prawa Unii Europejskiej. W przypadku braku takich przepisów organ administracji
publicznej ponosi koszty swojego działania.
Art. 260f. Przepisy niniejszego działu stosuje się także w odniesieniu do
organów państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej znajdują zastosowanie do tych
państw.
Art. 260g. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się, jeżeli przepisy prawa
Unii Europejskiej lub przepisy szczególne dotyczące europejskiej współpracy
administracyjnej stanowią inaczej.

Następne Artykuły

Art. 261. § 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów
postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ
administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia
tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż
czternaście dni.
§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie
podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.
§ 4. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności:
1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub
wzgląd na ważny interes strony;
2) jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin
zawity;
3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Art. 262. § 1. Stronę obciążają te koszty postępowania, które:
1) wynikły z winy strony;
2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają
z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać
od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów
postępowania.

Art. 263. § 1. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne
należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56,
koszty spowodowane oględzinami na miejscu, koszty doręczenia stronom pism
urzędowych, a także koszty mediacji.
§ 2. Organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania
także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy.
Art. 263a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w
drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie
postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc
pod uwagę rodzaj sprawy oraz sprawny przebieg mediacji, a także niezbędne wydatki
związane z prowadzeniem mediacji.

Art. 264. § 1. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej
ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane
do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
§ 1a. Jeżeli w sprawie została przeprowadzona mediacja, organ administracji
publicznej, niezwłocznie po doręczeniu protokołu z przebiegu mediacji, wydaje
postanowienie w sprawie ustalenia wysokości kosztów mediacji.
§ 2. Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do
ich poniesienia służy zażalenie.

Art. 265. Wszelkie nieuiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz
inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Art. 266. Pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania
strony (art. 56 § 1) obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów. Orzekanie
i ściąganie należności od tego pracownika następuje w trybie administracyjnym.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?