Art. 242. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 242. § 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na
przedmiot wniosku.
§ 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się
do organów tych organizacji.

Następne Artykuły

Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu
organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis
art. 237 § 1.
§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie
wnioskodawcę.

Art. 245. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym
w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić
wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o
przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Art. 246. § 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia
wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego
działu.
§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia
wniosku w terminie określonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art.
245).

Art. 247. Do wniosków stosuje się odpowiednio przepisy art. 230, 237 § 2
i art. 238.

Art. 248. § 1. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe
i telewizyjne do organów właściwych w myśl art. 228230 i 242 podlegają
rozpatrzeniu i załatwieniu w trybie określonym w przepisach rozdziałów 2 i 3
niniejszego działu.
§ 2. Właściwy organ zawiadamia w przepisanym terminie o sposobie
załatwienia skargi lub wniosku albo o ich przekazaniu innemu organowi w celu
załatwienia również redakcję, jeżeli zażądała takiego zawiadomienia.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?