Art. 240. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 240. Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według
przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2) albo nie należy do właściwości organów
administracji publicznej, przepisy art. 233239 stosuje się odpowiednio, z
zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy
postępowania właściwego dla danej sprawy

Następne Artykuły

Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Art. 242. § 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na
przedmiot wniosku.
§ 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się
do organów tych organizacji.

Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu
organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis
art. 237 § 1.
§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie
wnioskodawcę.

Art. 245. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym
w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić
wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o
przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Art. 246. § 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia
wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego
działu.
§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia
wniosku w terminie określonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art.
245).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?