Art. 240. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 240. Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według
przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2) albo nie należy do właściwości organów
administracji publicznej, przepisy art. 233239 stosuje się odpowiednio, z
zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy
postępowania właściwego dla danej sprawy

Art. 240. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze