Art. 201. Konstytucji

Art. 201
Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Art. 201. K

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze