1. Prawo
  2. art 175 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 175. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 175. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małolet-
nim z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 175. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze