1. Prawo
  2. art 164 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 164. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 164. Roszczenie osoby pozostającej pod opieką o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym sprawowa-
niem opieki przedawnia się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

Art. 164. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze