Art. 162. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 162. § 1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej
instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja:
1) stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje
przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony;
2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku,
a strona nie dopełniła tego warunku.
§ 2. Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli
została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie
dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.
§ 3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie
przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.

Art. 162. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze