Art. 162. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 162. § 1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej
instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja:
1) stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje
przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony;
2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku,
a strona nie dopełniła tego warunku.
§ 2. Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli
została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie
dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.
§ 3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie
przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.

Następne Artykuły

Art. 163. Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na
mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych
zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy
szczególne.
Art. 163a. W sprawach, o których mowa w art. 161163, przepisów o milczącym
załatwieniu sprawy nie stosuje się.
Art. 163b. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu
uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
§ 2. Postępowanie uproszczone może dotyczyć interesu prawnego lub
obowiązku tylko jednej strony, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Przepisu
art. 62 nie stosuje się.
§ 3. W sprawie rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym stosuje się
przepisy o milczącym załatwieniu sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej.
Art. 163c. § 1. W postępowaniu uproszczonym strona może wnieść podanie z
wykorzystaniem urzędowego formularza, w którym wskazuje okoliczności mające
znaczenie dla sprawy oraz przedstawia dowody wraz z żądaniem wszczęcia
postępowania.
§ 2. Urzędowy formularz zawiera pouczenie o treści § 4.
§ 3. W przypadku wniesienia podania z wykorzystaniem formularza
elektronicznego stosuje się przepis art. 63 § 3a.
§ 4. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem
urzędowego formularza nie jest dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez stronę
nowych żądań.
Art. 163d. Jeżeli uwzględnienie nowych okoliczności powołanych przez stronę
w toku postępowania jest istotne dla wyniku tego postępowania, a ich uwzględnienie doprowadzi do jego przedłużenia, organ administracji publicznej w dalszym ciągu
prowadzi postępowanie z pominięciem przepisów niniejszego rozdziału, o czym
niezwłocznie informuje stronę.
Art. 163e. § 1. Postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów
zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów
możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący
postępowanie.
§ 2. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym nie stosuje się
przepisu art. 81.
Art. 163f. Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym może
ograniczać się do wskazania faktów, które organ administracji publicznej uznał za
udowodnione, oraz przytoczenia przepisów prawa stanowiących podstawę prawną
decyzji.
Art. 163g. Postanowienia wydane w postępowaniu uproszczonym można
zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, z wyjątkiem postanowień wydanych po
wydaniu decyzji, postanowień o zawieszeniu lub odmowie podjęcia zawieszonego
postępowania oraz postanowień, w odniesieniu do których możliwość ich zaskarżenia
przewidują przepisy szczególne.

Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się
przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady
postępowania w tych sprawach.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy
wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o zaopatrzeniach
emerytalnych i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a także sprawy wynikające z
przepisów o innych świadczeniach wypłacanych z funduszów przeznaczonych na
ubezpieczenia społeczne.

Art. 181. Organy odwoławcze właściwe w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych określają przepisy odrębne; do postępowania przed tymi organami stosuje
się odpowiednio przepis art. 180 § 1.

Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu
administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu
niezgodnego z prawem.

Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium
postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było
zgodne z prawem.
§ 2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu
postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna
udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny.

Art. 184. § 1. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji
ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie
postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę.
§ 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.
§ 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.
§ 4. Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu art. 145 § 1 pkt 4,
wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?