1. Prawo
  2. art 154 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 154. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 154. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro po-
zostającego pod opieką i interes społeczny.

Art. 154. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze