Art. 142. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć
tylko w odwołaniu od decyzji.

Art. 142. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze