Art. 140. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 140. W sprawach nieuregulowanych w art. 136139 w postępowaniu przed
organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu
przed organami pierwszej instancji.

Art. 140. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze