1. Prawo
  2. art 135 kw
Uchwalenie: Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114
Wejscie w życie: 1 stycznia 1972
Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020

Art. 135. Kodeks Wykroczeń

Art. 135. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

Art. 135. KW

zaktualizowano 22-09-2018

Komentarze