Art. 131. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 131. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał
decyzję, zawiadomi strony.

Następne Artykuły

Art. 132. § 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji
publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną
decyzję.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze
stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie
z żądaniem odwołania.
§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest
przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie
siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał
nowej decyzji w myśl art. 132.

Art. 134. Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia
niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Art. 135. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać
natychmiastowe wykonanie decyzji.

Art. 136. § 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub
z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów
w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał
decyzję.
§ 2. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a
konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy
przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy
może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego
organowi, który wydał decyzję.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w
odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony
wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

Art. 137. Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ
odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli
prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes
społeczny.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?