Art. 126. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 126. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107
§ 25 oraz art. 109113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do
postanowień określonych w art. 134 – również art. 145152 oraz art. 156159, z tym
że zamiast decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się
postanowienie.

Art. 126. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze