Art. 121. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana
w toku postępowania administracyjnego.
Art. 121a. Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art. 117121 stosuje
się odpowiednio.

Art. 121. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze