Art. 115. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 115. Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej,
przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie
odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

Art. 115. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze