Art. 115. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 115. Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej,
przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie
odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

Następne Artykuły

Art. 116. § 1. Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i
wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli istnieją przesłanki do jej zawarcia,
pouczając strony o trybie i skutkach zawarcia ugody.
§ 2. W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru
zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego w myśl § 1,
organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.

Art. 117. § 1. Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji
publicznej w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego, na podstawie zgodnych
oświadczeń stron. Jeżeli ugoda jest sporządzana w formie pisemnej, oświadczenia
składa się przed upoważnionym pracownikiem organu.
§ 1a. Ugoda zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta,
i stron postępowania;
2) datę sporządzenia ugody;
3) przedmiot i treść ugody;
4) podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji
publicznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli
ugoda została zawarta w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowane
podpisy elektroniczne stron oraz upoważnionego pracownika organu
administracji publicznej.
§ 2. Przed podpisaniem ugody upoważniony pracownik organu administracji
publicznej odczytuje stronom jej treść, chyba że ugoda została sporządzona w formie
dokumentu elektronicznego. Ugodę włącza się do akt sprawy.

Art. 118. § 1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji
publicznej, przed którym została zawarta.
§ 2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia
stanowiska przez inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art. 106.
§ 3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej
z naruszeniem prawa, nieuwzględniającej stanowiska organu, o którym mowa w § 2,
albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.

Art. 119. § 1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje
w drodze postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie
powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.
§ 2. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania
odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające
ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę
w tym postanowieniu.
§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom
odpis ugody

Art. 120. § 1. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej
zatwierdzeniu stało się ostateczne.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda,
potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody.

Art. 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana
w toku postępowania administracyjnego.
Art. 121a. Do ugody zawartej przed mediatorem przepisy art. 117121 stosuje
się odpowiednio.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?