Art. 108. Kodeks Wykroczeń

Art. 108. Kto szczuje psem człowieka,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Następne Artykuły

Art. 109. § 1. Kto:
1) zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub
2) dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając wymagań
określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, lub
3) nie będąc do tego uprawnionym, dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi w myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto zanieczyszcza wodę służącą do pojenia zwierząt, znajdującą się poza
urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni,
kąpielisku lub w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu lub dostarcza do tych
obiektów wodę niespełniającą wymagań określonych w przepisach o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 110. Kto zatrudnia przy pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia na inne osoby, osobę, która ze względu na stan zdrowia
potwierdzony aktualnymi badaniami dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, nie może być zatrudniona przy tego rodzaju pracy lub której stan zdrowia
utrudnia utrzymanie higieny osobistej,
podlega karze grzywny.

Art. 111. § 1. Kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia należytego stanu
sanitarnego, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości oraz używania przez
pracowników wymaganego ubioru:
1) w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki spożywcze,
2) w miejscu uzyskiwania mleka,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie zachowuje należytej czystości w produkcji
lub w obrocie środkami spożywczymi

Art. 112. (uchylony)

Art. 113. Kto nie zachowuje należytej czystości przy świadczeniu usług
w zakładach żywienia zbiorowego, w kąpieliskach, zakładach fryzjerskich,
kosmetycznych, pralniczych lub noclegowych albo kto dopuszcza do takich czynności
osobę dotkniętą chorobą zakaźną,
podlega karze grzywny.

Art. 114. Kto odmawia udzielenia organowi służby zdrowia wyjaśnień
mogących mieć znaczenie dla wykrycia gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej horoby zakaźnej lub źródła zakażenia albo dla zapobiegania szerzeniu się takich
chorób,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?