Art. 96. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 96. Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie,
biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu,
wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do
100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.
Art. 96a. § 1. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli
pozwala na to charakter sprawy.
§ 2. Mediacja jest dobrowolna.
§ 3. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i
prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach
obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.
§ 4. Uczestnikami mediacji mogą być:
1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo
2) strony postępowania.
Art. 96b. § 1. Organ administracji publicznej, z urzędu lub na wniosek strony,
zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1, w przypadku gdy ten
organ nie zajął stanowiska, o możliwości przeprowadzenia mediacji.
§ 2. We wniosku strona może wskazać mediatora.
§ 3. W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia mediacji organ
administracji publicznej zwraca się do stron o:
1) wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji,
2) wybranie mediatora
– w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
§ 4. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji zawiera pouczenie
o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów.
Art. 96c. Mediacji nie przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody na
przeprowadzenie mediacji w terminie, o którym mowa w art. 96b § 3.
Art. 96d. § 1. Jeżeli uczestnicy mediacji wyrazili zgodę na przeprowadzenie
mediacji, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy
do mediacji. Postanowienie doręcza się stronom oraz organowi, o którym mowa w art.
106 § 1.
§ 2. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji wskazuje się mediatora
wybranego przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie wybrali
mediatora, wskazuje się mediatora wybranego przez organ administracji publicznej,
posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w
sprawach danego rodzaju.
Art. 96e. § 1. Organ administracji publicznej, kierując sprawę do mediacji,
odracza rozpatrzenie sprawy na okres do dwóch miesięcy.
§ 2. Na zgodny wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów
termin określony w § 1 może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o miesiąc.
§ 3. W przypadku nieosiągnięcia celów mediacji określonych w art. 96a § 3 w
terminie, o którym mowa w § 1 albo 2, organ administracji publicznej wydaje
postanowienie o zakończeniu mediacji i załatwia sprawę.
Art. 96f. § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, w szczególności
mediator wpisany na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób
uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub
uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego.
§ 2. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie jest uczestnikiem
mediacji, mediatorem może być wyłącznie osoba wpisana na listę stałych mediatorów
lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania
mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub mediator wpisany
na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację
przekazano prezesowi sądu okręgowego.
§ 3. Mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed
którym toczy się postępowanie w sprawie.
Art. 96g. § 1. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu
mediacji i niezwłocznie ujawnić okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co
do jego bezstronności, w tym odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 24 §
1 i 2.
§ 2. Mediator odmawia przeprowadzenia mediacji w przypadku wątpliwości co
do jego bezstronności i niezwłocznie zawiadamia o tym uczestników mediacji oraz
organ administracji publicznej, jeżeli nie jest on uczestnikiem mediacji.
Art. 96h. Organ administracji publicznej niezwłocznie przekazuje mediatorowi
dane kontaktowe uczestników mediacji oraz ich pełnomocników, w szczególności
numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.
Art. 96i. Mediator zapoznaje się z aktami sprawy i ma prawo sporządzania z nich
notatek, kopii lub odpisów, chyba że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od
dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie
wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.
Art. 96j. § 1. Mediacja nie jest jawna.
§ 2. Mediator, uczestnicy mediacji i inne osoby biorące udział w mediacji są
obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w
związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.
§ 3. Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku
mediacji nie mogą być wykorzystywane po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń
zawartych w protokole z przebiegu mediacji.
Art. 96k. Mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania
sporu, w tym przez wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich
propozycji ugodowych.
Art. 96l. § 1. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków
związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie
mediacji bez wynagrodzenia.
§ 2. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem
mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być
zawarta ugoda – strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej.
§ 3. Koszty mediacji są pokrywane niezwłocznie po jej zakończeniu.
Art. 96m. § 1. Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji.
§ 2. Protokół z przebiegu mediacji zawiera:
1) czas i miejsce przeprowadzenia mediacji;
2) imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy (siedziby) uczestników mediacji;
3) imię i nazwisko oraz adres mediatora;
4) dokonane ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy;
5) podpis mediatora oraz uczestników mediacji, a jeżeli którykolwiek z
uczestników mediacji nie może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie
braku podpisu.
§ 3. Mediator niezwłocznie przedkłada protokół z przebiegu mediacji organowi
administracji publicznej w celu włączenia go do akt sprawy i doręcza odpis tego
protokołu uczestnikom mediacji.
Art. 96n. § 1. Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące
załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ administracji
publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole
z przebiegu mediacji.
§ 2. Do akt postępowania nie włącza się dokumentów i innych materiałów, które
nie znajdują się w aktach postępowania, ujawnionych w toku mediacji przez jej
uczestników, jeżeli te dokumenty i materiały nie stanowią podstawy do załatwienia
sprawy zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji.

Następne Artykuły

Art. 97. § 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
[1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców
zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega
umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105);]
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców
zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie
jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5,
a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105);>
2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności
do czynności prawnych;
<3a) w razie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, gdy postępowanie toczyło się
z udziałem zarządcy sukcesyjnego, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłego
do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako
bezprzedmiotowe (art. 105);>
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
5) na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy stroną
postępowania jest podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.
poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791).
§ 2. Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o których
mowa w § 1 pkt 14, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu
lub na żądanie strony.
§ 3. Organ administracji publicznej podejmie postępowanie, o którym mowa w
§ 1 pkt 5, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Art. 98. § 1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie
sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
§ 2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron
nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za
wycofane.

<Art. 99. Organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej
w art. 97 § 1 pkt 13a zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni
równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego
prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej
samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes
społeczny przemawia za załatwieniem sprawy

Art. 100. § 1. Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie
z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4, wystąpi równocześnie do właściwego
organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do
wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się
w tej sprawie do właściwego organu lub sądu.
§ 2. Jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 § 1
pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo
poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi
sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także wówczas, gdy strona mimo wezwania (§ 1) nie
wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie
postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W tym
ostatnim przypadku organ może uzależnić załatwienie sprawy od złożenia przez stronę
stosownego zabezpieczenia.

Art. 101. § 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia
postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.
§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony lub jednej ze
stron (art. 98 § 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 § 2.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy
podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.

Art. 102. W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej
może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla
życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?