Art. 90. Kodeks Wykroczeń

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Następne Artykuły

Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd
lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować
niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału
lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu
drogowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej
do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz
prowadzenia pojazdów.
Art. 92a. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości
określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Art. 93. § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie
udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz
prowadzenia pojazdów.

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz
prowadzenia pojazdów.

Art. 95. Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie
ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 95a. Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane
o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i
2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze
grzywny do 500 zł.

Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na
drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej
w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub
podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających
dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane
urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego
przeznaczenia,
6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 36 oraz za nieumyślne
dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą
wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której
obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik
jednostki dysponującej pojazdem.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie
uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania
w oznaczonym czasie.
Art. 96a. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe
urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego
w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł
błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania
w postaci napisów,
podlega karze grzywny.
§ 2. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów
świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnału
dźwiękowego o zmiennym tonie,
podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3. Urządzenia lub elementy oznakowania, o których mowa w § 1 i 2, podlegają
przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
Art. 96b. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową,
o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138 i 317),
podlega karze grzywny do 2000 złotych.
Art. 96c.1)
Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego
transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.
Art. 96c.2)
Kto, działając w imieniu podmiotu uprawnionego, o którym
mowa w art. 80s ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet profesjonalnego dowodu
rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, lub profesjonalną tablicę
rejestracyjną, podlega karze grzywny.

Dodany art. 96c
wejdzie w życie z
dn. 11.07.2019 r.
(Dz. U. z 2018 r.
poz. 79).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?