Art. 89. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 89. § 1. Organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na
wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to
przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.
§ 2. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba
uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy
udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

Następne Artykuły

Art. 90. § 1. Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą
czynności niezbędne do jej przeprowadzenia.
§ 2. W szczególności organ wzywa:
1) strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów
i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo
pełnomocników;
2) świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.
§ 3. Ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział
w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ
wzywa je do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą
oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.

Art. 91. § 1. W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot
rozprawy.
§ 2. Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym
jednostkom organizacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału
w rozprawie, doręcza się wezwanie na piśmie lub w formie dokumentu
elektronicznego.
§ 3. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron,
uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane
organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie
rozprawy ogłosić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie
zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
właściwego organu administracji publicznej.

Art. 92. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie
wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed
rozprawą.

Art. 93. Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy
pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie.
Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje
przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego.

Art. 94. § 1. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
§ 2. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości
w wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane
przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.

Art. 95. § 1. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania,
propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą
wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.
§ 2. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom
pytania, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie
strony należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?