Art. 75. Kodeks Wykroczeń

Art. 75. § 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza
ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo
doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub
swawoli,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Następne Artykuły

Art. 76. Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny
będący w ruchu,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje
się niebezpieczne,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 79. § 1. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha oświetlenia miejsc
dostępnych dla publiczności,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi,
podlega karze grzywny do 500 złotych.

Art. 80. § 1. Kto:
1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał
przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża
pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie
wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie
mocnej nawierzchni,
2) orze lub bronuje ziemię na wale przeciwpowodziowym albo obok wału
w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza znak albo zasadza
drzewo lub krzew na wale,
4) kopie studnię, sadzawkę, dół lub rów obok wału przeciwpowodziowego
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału,
5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie,
6) uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone w § 1 ograniczenia
w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych, wprowadzone przez właściwy organ
administracji państwowej lub samorządowej.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek przywrócenia do
stanu poprzedniego.

Art. 81. Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód
morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność
ochronną,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?