Art. 75. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 75. § 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do
wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą
być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych
faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji,
organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie
złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83
§ 3 stosuje się odpowiednio.

Następne Artykuły

Art. 76. § 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez
powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego,
co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych
sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie
poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu
przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych przepisach.
Art. 76a. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu,
o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony
przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji
publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie
może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić
o jego dostarczenie.
§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli
jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu
elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2,
dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu
zaufanego. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
§ 2b. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu
został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza
zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis
pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie
strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy
szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to
w poświadczeniu.
§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez
upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie ma charakter
dokumentu urzędowego.
§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji
publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2,
przedłożenia oryginału tego dokumentu.

Art. 77. § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób
wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub
uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.
§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do
załatwienia sprawy (art. 52) może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również
nowych świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania.
§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają
dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.

Art. 78. § 1. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy
uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla
sprawy.
§ 2. Organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania (§ 1), które nie
zostało zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli
żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają
one znaczenie dla sprawy.

Art. 79. § 1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie
przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem
dni przed terminem.
§ 2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać
pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.
Art. 79a. § 1. W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o
możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania
przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji
spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z
żądaniem strony. Przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się.
§ 2. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody
celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1.

Art. 80. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu
materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Art. 81. Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona
miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 § 2.
Art. 81a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest
nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia,
a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego,
wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) jeżeli w sprawie uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik
postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich;
2) jeżeli przepisy odrębne wymagają od strony wykazania określonych faktów;
3) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a
w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego;
4) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?