Art. 65. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 65.  (uchylony).

Następne Artykuły

Art. 66.  (uchylony).

Art. 67.  (uchylony).

Art. 68.  (uchylony).

Art. 69.  (uchylony).
Art. 69a.  (uchylony).

Art. 70.  (uchylony).

Art. 71. § 1. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.
§ 2. Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art. 335 § 1 lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.
§ 3. Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogólnym określenia "oskarżony", odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do podejrzanego.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?