Art. 64. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma
możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia
się bez rozpoznania.
§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa,
należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie podania bez rozpoznania.

Następne Artykuły

Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie
wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu
właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie
o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.
§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego
terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Art. 66. § 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez
różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni
przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie
zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne
podanie do właściwego organu, i poinformuje go o treści § 2.
§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa
w § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za
złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.
§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego
nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że
właściwym w sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które
służy zażalenie.
§ 4. Organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym
w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy.
Art. 66a. § 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej
lub elektronicznej.
§ 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły
w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się
wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem
do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te
czynności.
§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi
obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.
§ 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze
rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść
i formę metryki określoną w § 1 i 2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki,
a także, aby w oparciu o treść metryki było możliwe ustalenie treści czynności
w postępowaniu administracyjnym podejmowanych w sprawie przez poszczególne
osoby.
§ 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze
rozporządzenia, rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy
jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do
prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw.

Art. 67. § 1. Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej
czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba
że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.
§ 2. W szczególności sporządza się protokół:
1) przyjęcia wniesionego ustnie podania;
2) przesłuchania strony, świadka i biegłego;
3) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu
administracji publicznej;
4) rozprawy;
5) ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia.

Art. 68. § 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie
i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki
sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.
§ 2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział
w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub
brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole.

Art. 69. § 1. Protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony do
podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.
§ 2. W protokołach przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku
obcym, należy podać w przekładzie na język polski treść złożonego zeznania oraz
wskazać osobę i adres tłumacza, który dokonał przekładu; tłumacz ten powinien
podpisać protokół przesłuchania.

Art. 70. Organ administracji publicznej może zezwolić na dołączenie do
protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego, oraz innych
dokumentów mających znaczenie dla sprawy.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?