Art. 63. Kodeks Wykroczeń

Art. 63. § 1. Kto bez złożenia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonuje działalność telekomunikacyjną,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Kto wprowadza do obrotu urządzenia radiowe i telekomunikacyjne
urządzenia końcowe podlegające obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi
wymaganiami, nieposiadające wymaganego znaku zgodności,
podlega karze grzywny.
§ 4. (uchylony)
Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym
ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok
publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów
służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły
własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 63b. § 1. Kto umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z
2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych
w art. 42a tej ustawy, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane
z wyrobów innych niż dopuszczalne,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów
służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły
własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Następne Artykuły

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości.

Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję
upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu
organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do
legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych
w § 1.

Art. 66. § 1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób
wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony
bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy,
utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec
nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
Art. 66a. Osoba, wobec której wykonuje się karę, środek karny lub środek
zabezpieczający, w systemie dozoru elektronicznego, albo osoba chroniona, która
umyślnie dopuszcza do zniszczenia, uszkodzenia, uczynienia niezdatnym do użytku
nadajnika, rejestratora stacjonarnego lub przenośnego stanowiących środki techniczne
służące do wykonywania dozoru elektronicznego, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.

Art. 67. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione
publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub
też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,
podlega karze aresztu albo grzywny
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony
publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób
umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 68. § 1. Kto bez właściwego zamówienia wyrabia pieczęć, godło lub znak
instytucji państwowej, samorządowej albo organizacji społecznej lub też taką pieczęć,
godło lub znak wydaje osobie nieupoważnionej do odbioru,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie posiada, zamawia lub nabywa taką
pieczęć.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 pieczęć, godło lub
znak podlegają przepadkowi.

Art. 69. Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni
bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy w celu stwierdzenia
tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzeniu władzy,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?