Art. 62. Kodeks Pracy

Art. 62. (uchylony)

Następne Artykuły

Art. 63. Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz
w przepisach szczególnych.
Art. 631
. § 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.
§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika,
w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane
do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.
Art. 632
§ 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami
wygasają, z zastrzeżeniem § 311.
§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych
w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia.
§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w przypadku:
1) przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych
w art. 231;
2) ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, zgodnie
z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej „ustawą o zarządzie
sukcesyjnym”.>
§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, umowa o pracę
z pracownikiem wygasa z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że
przed tym dniem nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na
zasadach określonych w art. 231
.
§ 5. W przypadku gdy zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym nie
ustanowiono zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, umowa o pracę
wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem
tego terminu osoba, o której mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym,
albo zarządca sukcesyjny uzgodni z pracownikiem, na mocy pisemnego
porozumienia stron, że stosunek pracy będzie kontynuowany na
dotychczasowych zasadach:
1) do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia
do powołania zarządcy sukcesyjnego – jeżeli porozumienie z pracownikiem
zawiera osoba, o której mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
2) do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego – jeżeli porozumienie
z pracownikiem zawiera zarządca sukcesyjny.
§ 6. Strony porozumienia, o którym mowa w § 5, mogą także uzgodnić
wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.
§ 7. W przypadku gdy zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym nie
ustanowiono zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, umowa o pracę
na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta, jeżeli
termin jej rozwiązania przypada przed upływem 30 dni od dnia śmierci
pracodawcy, chyba że strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy.
Jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony przypada po upływie
30 dni od dnia śmierci pracodawcy umowa o pracę wygasa z dniem wygaśnięcia
zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy
sukcesyjnego, chyba że wcześniej rozwiąże się z upływem czasu, na który została
zawarta, albo strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy.
§ 8. Okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę
albo dokonania uzgodnienia zgodnie z § 5 i 6, albo rozwiązania umowy o pracę
zgodnie z § 7 jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który
pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
§ 9. W okresie, o którym mowa w § 8, osoba, o której mowa w art. 14 ustawy
o zarządzie sukcesyjnym, a jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny –
zarządca sukcesyjny, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zgodnej
z jego umową o pracę, określając okres wykonywania pracy przez pracownika
i wymiar czasu pracy.
§ 10. Jeżeli zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym nie ustanowiono
zarządu sukcesyjnego, w przypadku uzgodnienia, o którym mowa w § 5 pkt 1,
umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia uprawnienia do powołania
zarządcy sukcesyjnego, chyba że strony uzgodniły wcześniejszy termin
rozwiązania umowy o pracę.
§ 11. Jeżeli zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym ustanowiono zarząd
sukcesyjny, w przypadku uzgodnienia, o którym mowa w § 5 pkt 1, umowy
o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że wcześniej
nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach
określonych w art. 231
.
§ 12. W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie
zawodowej zarządca sukcesyjny zatrudnia na poprzednich warunkach pracownika, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy,
jeżeli pracownik ten zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia w ciągu miesiąca od
dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Art. 64. (uchylony)

Art. 65. (uchylony)

Art. 66. § 1. Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności
pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca
rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.
§ 2. Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego
aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie
karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił
swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy
art. 48 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne
umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego
umorzenia postępowania.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?