Art. 61. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub
z urzędu.
§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny
interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa
wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku
postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie umorzyć.
§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia
żądania organowi administracji publicznej.
§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą
elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego
organu administracji publicznej.
§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy
zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
Art. 61a. § 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez
osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może
być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.

Komentarze
Generic Cialis Without Prescription Propecia Coupon Dosage Le Viagra Est Il Efficace <a href=http://rxbill6.com>levitra online pharmacy in usa</a> accutane online for sale Rivagroup Baclofen Vet Prescribed Cephalexin

anonim

00:38 11-05-2019

Następne Artykuły

Art. 62. W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego
samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy
jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno
postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony.

Art. 63. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być
wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu,
a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której
pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym
w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być
podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go
sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu,
podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc
o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według
określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego,
organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny,
z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy
wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391
§ 1
pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym
w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu
doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.
§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie
podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania
przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego
adres elektroniczny.
§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie
dokumentu elektronicznego zawiera:
1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej;
2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391
§ 1d.

Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma
możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia
się bez rozpoznania.
§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa,
należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie podania bez rozpoznania.

Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie
wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu
właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie
o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.
§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego
terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Art. 66. § 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez
różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni
przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie
zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne
podanie do właściwego organu, i poinformuje go o treści § 2.
§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa
w § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za
złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.
§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego
nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że
właściwym w sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które
służy zażalenie.
§ 4. Organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym
w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy.
Art. 66a. § 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej
lub elektronicznej.
§ 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły
w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się
wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem
do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te
czynności.
§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi
obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.
§ 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze
rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść
i formę metryki określoną w § 1 i 2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki,
a także, aby w oparciu o treść metryki było możliwe ustalenie treści czynności
w postępowaniu administracyjnym podejmowanych w sprawie przez poszczególne
osoby.
§ 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze
rozporządzenia, rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy
jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do
prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw.

Art. 67. § 1. Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej
czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba
że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.
§ 2. W szczególności sporządza się protokół:
1) przyjęcia wniesionego ustnie podania;
2) przesłuchania strony, świadka i biegłego;
3) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu
administracji publicznej;
4) rozprawy;
5) ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?