Art. 57. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 57. § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne
zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie
nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia
w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia
w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby
takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
§ 3a. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim
roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w
ostatnim roku nie było – w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.
§ 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie
jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji
publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Następne Artykuły

Art. 58. § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę
zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia
ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy
dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest
niedopuszczalne.

Art. 59. § 1. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ
administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy
zażalenie.
§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia
ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Art. 60. Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia
odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może
wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub
z urzędu.
§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny
interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa
wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku
postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie umorzyć.
§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia
żądania organowi administracji publicznej.
§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą
elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego
organu administracji publicznej.
§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy
zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
Art. 61a. § 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez
osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może
być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.

Art. 62. W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego
samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy
jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno
postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony.

Art. 63. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być
wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu,
a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której
pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym
w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być
podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go
sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu,
podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc
o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według
określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego,
organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny,
z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy
wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391
§ 1
pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym
w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu
doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.
§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie
podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania
przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego
adres elektroniczny.
§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie
dokumentu elektronicznego zawiera:
1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej;
2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391
§ 1d.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?