Art. 55. Kodeks Wykroczeń

Art. 55. Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

Następne Artykuły

Art. 56. § 1. Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie
ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę
ofiar,
podlega karze grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej
przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich przepadek, gdy
zbiórkę publiczną przeprowadzono bez zgłoszenia.
§ 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego
w § 1 także wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub
instytucji, jak i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy
nabytych za uzyskane ze zbiórki publicznej pieniądze.
§ 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji
pomocy społecznej lub instytucji kultury.

Art. 57. § 1. Kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar na
uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe,
wykroczenie lub wykroczenie skarbowe albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego
lub ukaranego uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego
najbliższej pieniądze na ten cel,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Zebrane ofiary lub pieniądze uzyskane za zebrane ofiary w naturze a także
pieniądze wpłacone na poczet grzywny lub ofiarowane na ten cel podlegają
przepadkowi.
§ 4. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji
pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.

Art. 58. § 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze
w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze
nagany.
§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Art. 59. (uchylony)

Art. 60. (uchylony)
Art. 601
. § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności
regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do
ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.
§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych
oznaczeń, podlega karze grzywny.
§ 4. Kto:
1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych
dla określonego obszaru górskiego,
1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez
wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń,
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii
obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów
w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do
ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich
świadczenia,
[5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu
wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia]
<5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 7 dni od
dnia tego zawieszenia>
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 5. (uchylony)
§ 6. (uchylony)
§ 7. (uchylony)
Art. 602. (uchylony)
Art. 603
. § 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub
będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy
gminy,
podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec
przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności
sprawcy.

Art. 61. § 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo
publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma
prawa,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi:
godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz,
albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur,
na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie
popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych
w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do
popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety
wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?