Art. 50. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 50. § 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału
w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez
pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to
niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie
było uciążliwe.
§ 3. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu
choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać
określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną
w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta
osoba.

Następne Artykuły

Art. 51. § 1. Do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko
w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa.
§ 2. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego,
zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej gminie albo mieście.

Art. 52. W toku postępowania organ administracji publicznej zwraca się do
właściwego terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu
terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej lub przebywającej w danej gminie lub
mieście do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności,
związanych z toczącym się postępowaniem. Organ prowadzący postępowanie oznaczy zarazem okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo
czynności, jakie mają być dokonane.

Art. 53. Przepisów art. 51 i 52 nie stosuje się w przypadkach, w których
charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed organem
administracji publicznej prowadzącym postępowanie.

Art. 54. § 1. W wezwaniu należy wskazać:
1) nazwę i adres organu wzywającego;
2) imię i nazwisko wzywanego;
3) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany;
4) czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też
może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu
elektronicznego;
5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce
stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika;
6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.
§ 2. Wezwanie powinno być opatrzone podpisem pracownika organu
wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego
lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Art. 55. § 1. W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać
również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych
wymienionych w art. 54 § 1 oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
pracownika organu wzywającego.
§ 2. Wezwanie dokonane w sposób określony w § 1 powoduje skutki prawne
tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści
i w odpowiednim terminie.

Art. 56. § 1. Osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży
i inne należności ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 623 oraz z 2017 r. poz. 85). Dotyczy to również kosztów osobistego
stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona bez
swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się.
§ 2. Żądanie przyznania należności należy zgłosić organowi administracji
publicznej, przed którym toczy się postępowanie, przed wydaniem decyzji, pod
rygorem utraty roszczenia.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?