Art. 48. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 48. § 1. O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie
przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący
postępowanie lub bezpośrednio przełożony.
§ 2. Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono
nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową
należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.

Następne Artykuły

Art. 49. § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro
prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.
§ 2. Pokrzywdzonym może być także niemająca osobowości prawnej:
1) instytucja państwowa lub samorządowa;
2) inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność
prawną.
§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim
pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest
zobowiązany do jej pokrycia.
§ 3a. W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, o których mowa w art. 218221 oraz w art. 225 § 2 Kodeksu
karnego, organy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać prawa
pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego działania ujawniły przestępstwo lub
wystąpiły o wszczęcie postępowania.
§ 4. W sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu
instytucji lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2, jeżeli nie działa organ
pokrzywdzonej instytucji lub jednostki organizacyjnej, prawa pokrzywdzonego
mogą wykonywać organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania
ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.
Art. 49a. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia
przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art.
46 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 50. W postępowaniu sądowym z uprawnień pokrzywdzonego
określonych w art. 53 nie może korzystać osoba występująca w tej samej sprawie

Art. 51. § 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności
procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu.
§ 2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony
całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo
osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze
względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której
pieczą pokrzywdzony pozostaje

Art. 52. § 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator, działając z urzędu.
§ 2. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego lub osobach pozostających na jego utrzymaniu, poucza o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich.

Art. 53. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Art. 54. § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
§ 2. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?