Art. 48. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 48. § 1. Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu, dla
których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowi
ustanowionemu w myśl art. 34.
§ 2. Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnień
wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposób
przewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i zwyczajach
międzynarodowych.

Następne Artykuły

Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o
decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w
formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się
w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49a. Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać
zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w
formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż
dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest
w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o
zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się
przepis art. 49 § 2.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art.
49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ,
który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie
trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub
postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki
techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób
lub takiej formie.
§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być
udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia
o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub
postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 50. § 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału
w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez
pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to
niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie
było uciążliwe.
§ 3. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu
choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać
określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną
w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta
osoba.

Art. 51. § 1. Do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko
w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa.
§ 2. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego,
zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej gminie albo mieście.

Art. 52. W toku postępowania organ administracji publicznej zwraca się do
właściwego terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu
terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej lub przebywającej w danej gminie lub
mieście do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności,
związanych z toczącym się postępowaniem. Organ prowadzący postępowanie oznaczy zarazem okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo
czynności, jakie mają być dokonane.

Art. 53. Przepisów art. 51 i 52 nie stosuje się w przypadkach, w których
charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed organem
administracji publicznej prowadzącym postępowanie.

Art. 54. § 1. W wezwaniu należy wskazać:
1) nazwę i adres organu wzywającego;
2) imię i nazwisko wzywanego;
3) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany;
4) czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też
może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu
elektronicznego;
5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce
stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika;
6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.
§ 2. Wezwanie powinno być opatrzone podpisem pracownika organu
wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego
lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?