Art. 467. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 467. § 1. Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do przewidzianych w ustawie zażaleń na czynności lub zaniechanie czynności.
§ 2. Uznając zasadność zażalenia, organ odwoławczy stwierdza niezgodność czynności z prawem lub brak czynności i zarządza, co należy, zwłaszcza w celu naprawienia skutków uchybienia oraz zapobieżenia podobnym uchybieniom w przyszłości, a także podejmuje inne przewidziane w ustawie środki.

Następne Artykuły

Art. 468. (uchylony).

Art. 469. (uchylony).

Art. 470. (uchylony).

Art. 471. (uchylony).

Art. 472. (uchylony).

Art. 473. (uchylony).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?