Art. 45. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 45. § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest
prokurator.
§ 1a. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje
prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny.
§ 1b. (uchylony)
§ 1c. (uchylony)
§ 2. Inny organ państwowy może być oskarżycielem publicznym z mocy
szczególnych przepisów ustawy, określających zakres jego działania.

Następne Artykuły

Art. 46. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
udział oskarżyciela publicznego w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie
dochodzenia, niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawie nie tamuje
jej toku. Przewodniczący lub sąd mogą uznać obecność oskarżyciela publicznego
za obowiązkową.

Art. 47. § 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 14, 6 i 10, § 2 oraz art. 41, art. 41a i art.
42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących
postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 ulegają również wyłączeniu, jeżeli brały udział
w sprawie jako obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel społeczny albo
przedstawiciel ustawowy strony.

Art. 48. § 1. O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie
przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący
postępowanie lub bezpośrednio przełożony.
§ 2. Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono
nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową
należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.

Art. 49. § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro
prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.
§ 2. Pokrzywdzonym może być także niemająca osobowości prawnej:
1) instytucja państwowa lub samorządowa;
2) inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność
prawną.
§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim
pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest
zobowiązany do jej pokrycia.
§ 3a. W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, o których mowa w art. 218221 oraz w art. 225 § 2 Kodeksu
karnego, organy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać prawa
pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego działania ujawniły przestępstwo lub
wystąpiły o wszczęcie postępowania.
§ 4. W sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu
instytucji lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2, jeżeli nie działa organ
pokrzywdzonej instytucji lub jednostki organizacyjnej, prawa pokrzywdzonego
mogą wykonywać organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania
ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.
Art. 49a. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia
przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art.
46 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 50. W postępowaniu sądowym z uprawnień pokrzywdzonego
określonych w art. 53 nie może korzystać osoba występująca w tej samej sprawie

Art. 51. § 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności
procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu.
§ 2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony
całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo
osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze
względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której
pieczą pokrzywdzony pozostaje

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?