Art. 44. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany
w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej
– w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) –
w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub
upoważnioną osobę lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego
odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia
w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy
nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego
pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź
w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2,
pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie
nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu,
o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Następne Artykuły

Art. 45. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się
pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis
art. 44 stosuje się odpowiednio.

Art. 46. § 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim
podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie
może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę,
która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.
§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji
elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma
w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3.
§ 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ
administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie
zawierające:
1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu
elektronicznego;
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod
którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;
3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu
identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie
teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu
podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób.
§ 5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego
w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3, organ administracji publicznej po upływie
7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie
o możliwości odebrania tego pisma.
§ 6. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.
§ 7. Zawiadomienia, o których mowa w § 4 i 5, mogą być automatycznie
tworzone i przesyłane przez system teleinformatyczny organu administracji
publicznej, a odbioru tych zawiadomień nie potwierdza się.
§ 8. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za
doręczone na podstawie § 6 organ administracji publicznej umożliwia adresatowi
pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres
co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego
za doręczone oraz do informacji o dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania
zawiadomień, o których mowa w § 4 i 5, w swoim systemie teleinformatycznym.
§ 9. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma w formie dokumentu
elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3.
§ 10. Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje
przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób określony w tej
ustawie.

Art. 47. § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją
o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt
sprawy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone
zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Art. 48. § 1. Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu, dla
których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowi
ustanowionemu w myśl art. 34.
§ 2. Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnień
wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposób
przewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i zwyczajach
międzynarodowych.

Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o
decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w
formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się
w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49a. Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać
zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w
formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż
dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest
w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o
zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się
przepis art. 49 § 2.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art.
49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ,
który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie
trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub
postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki
techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób
lub takiej formie.
§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być
udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia
o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub
postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 50. § 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału
w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez
pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to
niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie
było uciążliwe.
§ 3. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu
choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać
określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną
w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta
osoba.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?