Art. 40. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 40. § 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela
– temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu
pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej
stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako
upoważnioną do odbioru pism.
§ 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo
siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej
pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy
o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona
o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień
na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Następne Artykuły

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu
pracy.
§ 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji
publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2,
a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się
adresata zastanie

Art. 43. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za
pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby
te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy
zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce
pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

Art. 44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany
w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej
– w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) –
w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub
upoważnioną osobę lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego
odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia
w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy
nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego
pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź
w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2,
pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie
nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu,
o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Art. 45. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się
pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis
art. 44 stosuje się odpowiednio.

Art. 46. § 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim
podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie
może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę,
która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.
§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji
elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma
w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3.
§ 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ
administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie
zawierające:
1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu
elektronicznego;
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod
którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;
3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu
identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie
teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu
podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób.
§ 5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego
w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3, organ administracji publicznej po upływie
7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie
o możliwości odebrania tego pisma.
§ 6. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.
§ 7. Zawiadomienia, o których mowa w § 4 i 5, mogą być automatycznie
tworzone i przesyłane przez system teleinformatyczny organu administracji
publicznej, a odbioru tych zawiadomień nie potwierdza się.
§ 8. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za
doręczone na podstawie § 6 organ administracji publicznej umożliwia adresatowi
pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres
co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego
za doręczone oraz do informacji o dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania
zawiadomień, o których mowa w § 4 i 5, w swoim systemie teleinformatycznym.
§ 9. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma w formie dokumentu
elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3.
§ 10. Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje
przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób określony w tej
ustawie.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?