Art. 39. Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego

Art. 39. Organ administracji publicznej dor─Öcza pisma za pokwitowaniem przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ÔÇô Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), przez swoich pracownik├│w
lub przez inne upowa┼╝nione osoby lub organy.
Art. 39. 1
┬ž 1. Dor─Öczenie pism nast─Öpuje za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu
us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), je┼╝eli strona lub inny
uczestnik post─Öpowania spe┼éni jeden z nast─Öpuj─ůcych warunk├│w:
1) z┼éo┼╝y podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczn─ů
skrzynk─Ö podawcz─ů organu administracji publicznej;
2) wyst─ůpi do organu administracji publicznej o takie dor─Öczenie i wska┼╝e organowi
administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgod─Ö na dor─Öczanie pism w post─Öpowaniu za pomoc─ů tych ┼Ťrodk├│w
i wska┼╝e organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
┬ž 1a. Organ administracji publicznej mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do strony lub innego
uczestnika post─Öpowania o wyra┼╝enie zgody na dor─Öczanie pism w formie dokumentu
elektronicznego w innych, okre┼Ťlonych przez organ kategoriach spraw
indywidualnych załatwianych przez ten organ.
┬ž 1b. Organ administracji publicznej mo┼╝e wyst─ůpi─ç o wyra┼╝enie zgody, o kt├│rej
mowa w ┬ž 1 pkt 3 lub w ┬ž 1a, przesy┼éaj─ůc to wyst─ůpienie za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w
komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika
post─Öpowania.
┬ž 1c. Do wyst─ůpienia, o kt├│rym mowa w ┬ž 1b, nie stosuje si─Ö art. 46 ┬ž 3ÔÇô8.
┬ž 1d. Je┼╝eli strona lub inny uczestnik post─Öpowania zrezygnuje z dor─Öczania
pism za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej
dor─Öcza pismo w spos├│b okre┼Ťlony dla pisma w formie innej ni┼╝ forma dokumentu
elektronicznego.
┬ž 2. (uchylony)
Art. 39.2
W przypadku gdy stron─ů lub innym uczestnikiem post─Öpowania jest
podmiot publiczny obowi─ůzany do udost─Öpniania i obs┼éugi elektronicznej skrzynki
podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne dor─Öczenia dokonuje si─Ö na
elektroniczn─ů skrzynk─Ö podawcz─ů tego podmiotu. Przepisu art. 391
nie stosuje si─Ö.

Następne Artykuły

Art. 40. ┬ž 1. Pisma dor─Öcza si─Ö stronie, a gdy strona dzia┼éa przez przedstawiciela
ÔÇô temu przedstawicielowi.
┬ž 2. Je┼╝eli strona ustanowi┼éa pe┼énomocnika, pisma dor─Öcza si─Ö pe┼énomocnikowi.
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu
pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
┬ž 3. W sprawie wszcz─Ötej na skutek podania z┼éo┼╝onego przez dwie lub wi─Öcej
stron pisma dor─Öcza si─Ö wszystkim stronom, chyba ┼╝e w podaniu wskaza┼éy jedn─ů jako
upowa┼╝nion─ů do odbioru pism.
┬ž 4. Strona, kt├│ra nie ma miejsca zamieszkania lub zwyk┼éego pobytu albo
siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszka┼éego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie dzia┼éa za po┼Ťrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi─ůzana wskaza─ç w Rzeczypospolitej Polskiej
pe┼énomocnika do dor─Öcze┼ä, chyba ┼╝e dor─Öczenie nast─Öpuje za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w
komunikacji elektronicznej.
┬ž 5. W razie niewskazania pe┼énomocnika do dor─Öcze┼ä przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia si─Ö w aktach sprawy ze skutkiem dor─Öczenia. Stron─Ö nale┼╝y
o tym pouczy─ç przy pierwszym dor─Öczeniu. Strona powinna by─ç r├│wnie┼╝ pouczona
o mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia odpowiedzi na pismo wszczynaj─ůce post─Öpowanie i wyja┼Ťnie┼ä
na pi┼Ťmie oraz o tym, kto mo┼╝e by─ç ustanowiony pe┼énomocnikiem.

Art. 41. ┬ž 1. W toku post─Öpowania strony oraz ich przedstawiciele
i pe┼énomocnicy maj─ů obowi─ůzek zawiadomi─ç organ administracji publicznej o ka┼╝dej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
┬ž 2. W razie zaniedbania obowi─ůzku okre┼Ťlonego w ┬ž 1 dor─Öczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 42. ┬ž 1. Pisma dor─Öcza si─Ö osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu
pracy.
┬ž 2. Pisma mog─ů by─ç dor─Öczane r├│wnie┼╝ w lokalu organu administracji
publicznej, je┼╝eli przepisy szczeg├│lne nie stanowi─ů inaczej.
┬ž 3. W razie niemo┼╝no┼Ťci dor─Öczenia pisma w spos├│b okre┼Ťlony w ┬ž 1 i 2,
a tak┼╝e w razie koniecznej potrzeby, pisma dor─Öcza si─Ö w ka┼╝dym miejscu, gdzie si─Ö
adresata zastanie

Art. 43. W przypadku nieobecno┼Ťci adresata pismo dor─Öcza si─Ö, za
pokwitowaniem, doros┼éemu domownikowi, s─ůsiadowi lub dozorcy domu, je┼╝eli osoby
te podj─Ö┼éy si─Ö oddania pisma adresatowi. O dor─Öczeniu pisma s─ůsiadowi lub dozorcy
zawiadamia si─Ö adresata, umieszczaj─ůc zawiadomienie w oddawczej skrzynce
pocztowej lub, gdy to nie jest mo┼╝liwe, w drzwiach mieszkania.

Art. 44. ┬ž 1. W razie niemo┼╝no┼Ťci dor─Öczenia pisma w spos├│b wskazany
w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ÔÇô Prawo
pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej plac├│wce pocztowej
ÔÇô w przypadku dor─Öczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo sk┼éada si─Ö na okres czternastu dni w urz─Ödzie w┼éa┼Ťciwej gminy (miasta) ÔÇô
w przypadku dor─Öczania pisma przez pracownika urz─Ödu gminy (miasta) lub
upowa┼╝nion─ů osob─Ö lub organ.
┬ž 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacj─ů o mo┼╝liwo┼Ťci jego
odbioru w terminie siedmiu dni, licz─ůc od dnia pozostawienia zawiadomienia
w miejscu okre┼Ťlonym w ┬ž 1, umieszcza si─Ö w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy
nie jest to mo┼╝liwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego
pomieszczenia, w kt├│rym adresat wykonuje swoje czynno┼Ťci zawodowe, b─ůd┼║
w widocznym miejscu przy wej┼Ťciu na posesj─Ö adresata.
┬ž 3. W przypadku niepodj─Öcia przesy┼éki w terminie, o kt├│rym mowa w ┬ž 2,
pozostawia si─Ö powt├│rne zawiadomienie o mo┼╝liwo┼Ťci odbioru przesy┼éki w terminie
nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ czterna┼Ťcie dni od daty pierwszego zawiadomienia.
┬ž 4. Dor─Öczenie uwa┼╝a si─Ö za dokonane z up┼éywem ostatniego dnia okresu,
o kt├│rym mowa w ┬ž 1, a pismo pozostawia si─Ö w aktach sprawy.

Art. 45. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się
pisma w lokalu ich siedziby do r─ůk os├│b uprawnionych do odbioru pism. Przepis
art. 44 stosuje si─Ö odpowiednio.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?