Art. 37. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 37. § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego
postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie
organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu
dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi
odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu
elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do
niego.
§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni
od dnia jego otrzymania.
§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:
1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub
przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało
ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy,
wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest
niezakończone,
b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub
przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających
bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o
którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli
wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody,
wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje
się. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący
postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i
ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także
podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Następne Artykuły

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności
porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w
przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie
lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Art. 39. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), przez swoich pracowników
lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Art. 39. 1
§ 1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), jeżeli strona lub inny
uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi
administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków
i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
§ 1a. Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego
uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu
elektronicznego w innych, określonych przez organ kategoriach spraw
indywidualnych załatwianych przez ten organ.
§ 1b. Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, o której
mowa w § 1 pkt 3 lub w § 1a, przesyłając to wystąpienie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika
postępowania.
§ 1c. Do wystąpienia, o którym mowa w § 1b, nie stosuje się art. 46 § 38.
§ 1d. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania
pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej
doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu
elektronicznego.
§ 2. (uchylony)
Art. 39.2
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest
podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki
podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na
elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 391
nie stosuje się.

Art. 40. § 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela
– temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu
pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej
stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako
upoważnioną do odbioru pism.
§ 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo
siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej
pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy
o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona
o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień
na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu
pracy.
§ 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji
publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2,
a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się
adresata zastanie

Art. 43. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za
pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby
te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy
zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce
pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?