Art. 35. Kodeks Wykroczeń

Art. 35. Jeżeli ustawa daje możność wyboru między aresztem a inną karą, areszt
można orzec tylko wtedy, gdy czyn popełniono umyślnie, a zarazem za orzeczeniem
kary aresztu przemawia waga czynu lub okoliczności sprawy świadczą
o demoralizacji sprawcy albo sposób jego działania zasługuje na szczególne
potępienie.

Następne Artykuły

Art. 36. § 1. Naganę można orzec wtedy, gdy ze względu na charakter
i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy
przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do
poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.
§ 2. Nie można orzec nagany za wykroczenie o charakterze chuligańskim.

Art. 37. Jeżeli wykroczeniem o charakterze chuligańskim została wyrządzona
szkoda, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonego
albo na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez
organ orzekający.
Art. 37a. (uchylony)

Art. 38. Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne,
który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne
wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą
łagodniejszą.

Art. 39. § 1. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można
– biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste
sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia
kary lub środka karnego.
§ 2. Nadzwyczajne złagodzenie polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej
granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju.
§ 3. (uchylony)
§ 4. W razie odstąpienia od wymierzenia kary można zastosować do sprawcy
środek oddziaływania społecznego, mający na celu przywrócenie naruszonego
porządku prawnego lub naprawienie wyrządzonej krzywdy, polegający zwłaszcza na
przeproszeniu pokrzywdzonego, uroczystym zapewnieniu niepopełniania więcej
takiego czynu albo zobowiązania sprawcy do przywrócenia stanu poprzedniego.

Art. 40. (uchylony)

Art. 41. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu
pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków
oddziaływania wychowawczego.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?