Art. 29. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi
o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne –
również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Następne Artykuły

Art. 30. § 1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia
się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.
§ 2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają
przez swych ustawowych przedstawicieli.
§ 3. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub
statutowych przedstawicieli.
§ 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie
zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej
strony wstępują jej następcy prawni.
4a. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych,
wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa strony, w razie jej śmierci w toku postępowania, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem
strony, na jej miejsce wstępuje zarządca sukcesyjny. W przypadku wygaśnięcia
zarządu sukcesyjnego do postępowania toczącego się z udziałem zarządcy
sukcesyjnego na jego miejsce wstępują następcy prawni zmarłego.>
§ 5. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby
sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony
przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby
występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym
interes społeczny.
§ 1a. Organizacja społeczna, o której mowa w § 1, może brać udział w
postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z
terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z
terytorium RP – za zgodą strony w imieniu i na rzecz której występuje w
postępowaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za
uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu
organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia
postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej
służy zażalenie.
§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.
§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie
dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może
ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele
statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny.
§ 5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach
strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi
swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu
statutowego.
§ 6. (uchylony)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu
elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca
podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz
odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu
strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów
wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu
elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując
odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Odpisy
pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie
uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać
pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik
strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania
w imieniu strony.

Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem
o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności
prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony.
§ 2. W przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki organ
administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela
uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej
przedstawiciela przez sąd.

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy
bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia
postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na
podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?