Art. 28. Kodeks Pracy

Art. 28. (uchylony)

Następne Artykuły

Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej
zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem
składników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy.
§ 11
. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym
mowa w art. 251
§ 4 pkt 13, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251
§ 4 pkt 4,
w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie
informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.
§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została
zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem
pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron
umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,
a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo
o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym
sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
§ 31
. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których
mowa w § 3 pkt 14, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich
przepisów prawa pracy.
§ 32
. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków
zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 14, o objęciu pracownika układem
zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest
objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia
w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić
przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.
§ 3
3
. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia,
o których mowa w § 3 pkt 14, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich
przepisów prawa pracy.
§ 4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.
§ 5. Przepisy § 14 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na
innej podstawie niż umowa o pracę.
Art. 291.
§ 1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na
obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający
1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:
1) czas wykonywania pracy za granicą;
2) walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie
wykonywania pracy za granicą.
§ 2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje
pracownika na piśmie o:
1) świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami
kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie
zakwaterowania;
2) warunkach powrotu pracownika do kraju.
§ 3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których
mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.
§ 4. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków
zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie
umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do
dnia rozwiązania umowy.
§ 5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia,
o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich
przepisów.
§ 6. Przepisy § 15 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na
innej podstawie niż umowa o pracę.
Art. 292.
§ 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego
warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników
wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych
świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.
§ 2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek
pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.
5) (uchylony)
§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu,
a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.
§ 2
1
. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo
ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy
o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być
wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej
rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym
pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Art. 31. (uchylony)

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za
wypowiedzeniem.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33. (uchylony)
Art. 331. (uchylony)

Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?