Art. 26. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 26. Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i
zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy
przekazane mu przez ustawę.

Następne Artykuły

Art. 27. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne
sprawy w wypadkach określonych w ustawie.

Art. 28. § 1. Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego.
§ 2. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch
ławników.
§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd pierwszej
instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo
jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 4. W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę
dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i
trzech ławników.

Art. 29. § 1. Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie
trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
§ 2. Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego
pozbawienia wolności rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów.

Art. 30. § 1. Na posiedzeniu sąd orzeka jednoosobowo, chyba że ustawa
stanowi inaczej albo ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę prezes
sądu zarządzi jej rozpoznanie w składzie trzech sędziów.
§ 2. Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka jednoosobowo, a w składzie
trzech sędziów wówczas, gdy zaskarżone orzeczenie wydano w składzie innym niż
jednoosobowy albo ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę prezes
sądu zarządzi jej rozpoznanie w składzie trzech sędziów, chyba że ustawa stanowi
inaczej.

Art. 31. § 1. Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego
okręgu popełniono przestępstwo.
§ 2. Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub
powietrznym, a § 1 nie może mieć zastosowania, właściwy jest sąd macierzystego
portu statku.
§ 3. Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten
sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Art. 32. § 1. Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa,
właściwy jest sąd, w którego okręgu:
1) ujawniono przestępstwo,
2) ujęto oskarżonego,
3) oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo
przebywał
– zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przestępstwo popełniono za
granicą.
§ 3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według przepisów
poprzedzających, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście
miasta stołecznego Warszawy.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?