Art. 263. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 263. § 1. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne
należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56,
koszty spowodowane oględzinami na miejscu, koszty doręczenia stronom pism
urzędowych, a także koszty mediacji.
§ 2. Organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania
także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy.
Art. 263a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w
drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie
postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc
pod uwagę rodzaj sprawy oraz sprawny przebieg mediacji, a także niezbędne wydatki
związane z prowadzeniem mediacji.

Następne Artykuły

Art. 264. § 1. Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej
ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane
do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
§ 1a. Jeżeli w sprawie została przeprowadzona mediacja, organ administracji
publicznej, niezwłocznie po doręczeniu protokołu z przebiegu mediacji, wydaje
postanowienie w sprawie ustalenia wysokości kosztów mediacji.
§ 2. Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do
ich poniesienia służy zażalenie.

Art. 265. Wszelkie nieuiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz
inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Art. 266. Pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania
strony (art. 56 § 1) obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów. Orzekanie
i ściąganie należności od tego pracownika następuje w trybie administracyjnym.

Art. 267. W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat,
kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji
publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów
i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów
o tych opłatach.

Art. 268. (uchylony)
Art. 268a. Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie
pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu
w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów
dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z
oryginałem.

Art. 269. Decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne
uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej
decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie
została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia
skargi.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?