Art. 254. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 254. Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych,
organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów
organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się
i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania
poszczególnych skarg i wniosków.

Następne Artykuły

Art. 255. (uchylony)

Art. 256. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności,
obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

Art. 257. Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg
i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych
organów i jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów.

Art. 258. § 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg
i wniosków sprawują:
1) ministrowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki
organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi;
2) właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy
administracji rządowej;
3) terenowe organy administracji rządowej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez
jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy;
4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne – gdy chodzi o skargi
załatwiane przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek
organizacyjnych;
5) Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez
organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki
organizacyjne.
§ 2. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków
w organach organizacji społecznych sprawują statutowe organy nadzorcze tych
organizacji oraz organy wyższego stopnia, zaś w organach naczelnych tych
organizacji – organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad działalnością danej
organizacji.

Art. 259. § 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie
rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez
organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.
§ 2. (uchylony)
§ 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione
w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków
w celu polepszenia działalności poszczególnych organów i innych państwowych
jednostek organizacyjnych.

Art. 260. (uchylony)
Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom
innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na zasadach
określonych w tych przepisach.
§ 2. Organ administracji publicznej udziela pomocy z urzędu albo na wniosek.
Pomoc ta obejmuje w szczególności udostępnianie informacji o okolicznościach
faktycznych i prawnych oraz wykonywanie czynności procesowych w ramach
pomocy prawnej.
§ 3. Właściwość organów w przedmiocie udzielenia pomocy ustala się na
podstawie przepisów kodeksu, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej nie stanowią
inaczej.
§ 4. Organ administracji publicznej udzielający pomocy zawiadamia o udzieleniu
pomocy podmiot, którego pomoc dotyczy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.
Art. 260b. § 1. Wniosek o udzielenie pomocy podlega rozpatrzeniu, jeżeli
zawiera uzasadnienie i został sporządzony w języku urzędowym Unii Europejskiej.
§ 2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, organ administracji publicznej
wzywa organ wnioskujący do ich uzupełnienia w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia wezwania.
§ 3. Jeżeli organ wnioskujący nie uzupełni w terminie braków formalnych lub
brak jest podstaw prawnych do udzielenia pomocy, wniosek o udzielenie pomocy nie
podlega rozpatrzeniu i jest zwracany organowi wnioskującemu.
§ 4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie wynikającym z przepisów prawa
Unii Europejskiej, a jeżeli brak jest takiego terminu – bez zbędnej zwłoki.
Art. 260c. § 1. Organy administracji publicznej zwracają się o pomoc do
organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organów administracji
Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na zasadach
określonych w tych przepisach.
§ 2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera uzasadnienie. Jeżeli wniosek jest
kierowany do organów administracji Unii Europejskiej, sporządza się go w języku
urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli jest kierowany do organów innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, tłumaczy się go na język uzgodniony przez
zainteresowane organy.
Art. 260d. Informacje między organami administracji publicznej są
przekazywane w szczególności drogą elektroniczną.
Art. 260e. Zasady ponoszenia kosztów udzielenia pomocy regulują przepisy
prawa Unii Europejskiej. W przypadku braku takich przepisów organ administracji
publicznej ponosi koszty swojego działania.
Art. 260f. Przepisy niniejszego działu stosuje się także w odniesieniu do
organów państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej znajdują zastosowanie do tych
państw.
Art. 260g. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się, jeżeli przepisy prawa
Unii Europejskiej lub przepisy szczególne dotyczące europejskiej współpracy
administracyjnej stanowią inaczej.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?