Art. 253. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować
obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach
i godzinach.
§ 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich
zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co
najmniej raz w tygodniu.
§ 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy
czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu
po godzinach pracy.
§ 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na
widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz
w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
§ 5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ
organizacji społecznej mogą ustalać sposób, dni i godziny przyjmowania obywateli
w sprawach skarg i wniosków przez podporządkowane im organy i jednostki
organizacyjne.

Następne Artykuły

Art. 254. Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych,
organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów
organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się
i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania
poszczególnych skarg i wniosków.

Art. 255. (uchylony)

Art. 256. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności,
obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

Art. 257. Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg
i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych
organów i jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów.

Art. 258. § 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg
i wniosków sprawują:
1) ministrowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki
organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi;
2) właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy
administracji rządowej;
3) terenowe organy administracji rządowej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez
jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy;
4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne – gdy chodzi o skargi
załatwiane przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek
organizacyjnych;
5) Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez
organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki
organizacyjne.
§ 2. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków
w organach organizacji społecznych sprawują statutowe organy nadzorcze tych
organizacji oraz organy wyższego stopnia, zaś w organach naczelnych tych
organizacji – organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad działalnością danej
organizacji.

Art. 259. § 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie
rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez
organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.
§ 2. (uchylony)
§ 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione
w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków
w celu polepszenia działalności poszczególnych organów i innych państwowych
jednostek organizacyjnych.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?