Art. 250. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 250. (uchylony)

Następne Artykuły

Art. 251. Przepisy art. 237 § 4 oraz art. 245 i 246 stosuje się odpowiednio do
redakcji prasowej, która opublikowała i przesłała do właściwego organu administracji
publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym
w niniejszym rozdziale.

Art. 252. (uchylony)

Art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować
obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach
i godzinach.
§ 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich
zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co
najmniej raz w tygodniu.
§ 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy
czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu
po godzinach pracy.
§ 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na
widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz
w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
§ 5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ
organizacji społecznej mogą ustalać sposób, dni i godziny przyjmowania obywateli
w sprawach skarg i wniosków przez podporządkowane im organy i jednostki
organizacyjne.

Art. 254. Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych,
organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów
organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się
i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania
poszczególnych skarg i wniosków.

Art. 255. (uchylony)

Art. 256. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności,
obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?