Art. 247. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 247. Do wniosków stosuje się odpowiednio przepisy art. 230, 237 § 2
i art. 238.

Następne Artykuły

Art. 248. § 1. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe
i telewizyjne do organów właściwych w myśl art. 228230 i 242 podlegają
rozpatrzeniu i załatwieniu w trybie określonym w przepisach rozdziałów 2 i 3
niniejszego działu.
§ 2. Właściwy organ zawiadamia w przepisanym terminie o sposobie
załatwienia skargi lub wniosku albo o ich przekazaniu innemu organowi w celu
załatwienia również redakcję, jeżeli zażądała takiego zawiadomienia.

Art. 249. Przepis art. 248 stosuje się odpowiednio do skarg i wniosków
przekazanych przez organizacje społeczne do organów właściwych w myśl art. 228
230 oraz art. 242.

Art. 250. (uchylony)

Art. 251. Przepisy art. 237 § 4 oraz art. 245 i 246 stosuje się odpowiednio do
redakcji prasowej, która opublikowała i przesłała do właściwego organu administracji
publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym
w niniejszym rozdziale.

Art. 252. (uchylony)

Art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować
obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach
i godzinach.
§ 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich
zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co
najmniej raz w tygodniu.
§ 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy
czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu
po godzinach pracy.
§ 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na
widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz
w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
§ 5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ
organizacji społecznej mogą ustalać sposób, dni i godziny przyjmowania obywateli
w sprawach skarg i wniosków przez podporządkowane im organy i jednostki
organizacyjne.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?