Art. 238. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 238. § 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:
oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została
załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w
formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno
zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.
§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych
resortu obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby
upoważnionej do załatwienia skargi.

Następne Artykuły

Art. 239. § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
§ 2. (uchylony)

Art. 240. Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według
przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2) albo nie należy do właściwości organów
administracji publicznej, przepisy art. 233239 stosuje się odpowiednio, z
zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy
postępowania właściwego dla danej sprawy

Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Art. 242. § 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na
przedmiot wniosku.
§ 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się
do organów tych organizacji.

Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu
organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis
art. 237 § 1.
§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie
wnioskodawcę.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?